Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. notaris: mevrouw mr. Chamila A. Tromp, verbonden aan NewLeaf Notary;
b. NewLeaf Notary: het kantoor alsmede de notaris, kandidaat-notaris(sen), medewerkers en stagiaires hieraan verbonden;
c. opdrachtgever: iedere persoon die aan het kantoor opdracht geeft tot dienstverlening, alsmede de in verband met die opdracht eventueel door deze persoon (al dan niet rechtsgeldig) vertegenwoordigde personen;
d. opdracht: ieder verzoek van een opdrachtgever aan het kantoor tot dienstverlening dat het kantoor aanleiding geeft tot enige werkzaamheid of aanvaarding anderszins, waardoor een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:400 BWA tot stand is gekomen tussen partijen;
e. partijen: de notaris en de opdrachtgever;
f. honorarium: het door het kantoor aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag voor de werkzaamheden, in het bijzonder voor de uitvoering van de opdracht, de advisering, de aktepassering, de voorbereidingen daarvan en het verrichten van administratieve handelingen, zoals het aanleggen van dossiers, het uitbrengen van offertes, het voeren van gesprekken, het gevraagd en ongevraagd geven van voorlichting en toelichtingen aan opdrachtgevers en hun adviseurs, het voeren van correspondentie, het opmaken en innen van afrekeningen en declaraties, het opmaken en indienen van belastingaangiften, het contoleren van belastingaangiften en het zo nodig indienen van bezwaarschriften en het voeren van (rechterlijke) procedures in verband met de door het kantoor verzorgde belastingaangiften;
g. verschotten: 8.5% van het in rekening gebrachte honorarium voor de bekostiging van kantoorkosten in verband met communicatie (telefoon, mobiel, fax, internet).

Artikel 2.

Notariskantoor mr. C.A. Tromp VBA, handelend onder de naam NewLeaf Notary, is een naar Arubaans recht opgerichte vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Aruba onder dossiernummer 51409.0, die zich ten doel stelt de notariële praktijk te beoefenen. Een lijst van de aandeelhouders in deze vennootschap, althans van de personen die aandelen hierin via de houdstermaatschappij en de werkmaatschappij houden (hierna: “Partners”) wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 3.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan NewLeaf Notary worden verstrekt.

Artikel 4.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van NewLeaf Notary, maar ook ten behoeve van alle Partners respectievelijk alle andere personen die voor NewLeaf Notary werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door NewLeaf Notary van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten NewLeaf Notary aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 5.

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door NewLeaf Notary. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BWA, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BWA, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Het staat NewLeaf Notary vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen Partners en personeelsleden van NewLeaf Notary te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
3. NewLeaf Notary zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
4. De opdrachtgever zal gehouden zijn tot nakoming van de op hem rustende verplichtingen, waaronder begrepen de voldoening van het honorarium, de verschotten, kosten en belastingen. In geval een opdracht door meerdere personen is verstrekt, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk tot voldoening van alle door het kantoor in rekening te brengen honorarium, verschotten, kosten en belastingen.
5. NewLeaf Notary zal voor de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten honorarium en verschotten conform de door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba vastgestelde notariële tarievenlijst in rekening brengen, tenzij anders wordt overeengekomen. Van het hiervoor bedoelde honorarium zal worden afgeweken indien en naar mate het belang, de omvang en de ingewikkeldheid van de zaak dit vordert.
Bij het voortijdig beëindigen of intrekken van de opdracht, al dan niet als het gevolg van het niet doorgaan van de beoogde rechtshandeling(en), zal een honorarium in rekening worden gebracht welke in overeenstemming is met de reeds uitgevoerde werkzaamheden.
6. NewLeaf Notary is te allen tijde gerechtigd, hetzij bij aanvaarding van de opdracht, hetzij tijdens de uitvoering van de opdracht, betaling van een voorschot op het honorarium, vermeerderd met verschotten en kosten, van de opdrachtgever te verlangen, waarbij NewLeaf Notary gerechtigd is verdere dienstverlening op te schorten indien de opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt.
7. NewLeaf Notary heeft het recht om ook voor, tijdens en na de uitvoering van de opdracht al dan niet periodiek, gehele of gedeeltelijke (vooruit)betaling van honorarium, verschotten en andere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, alsook om van opdrachtgever zekerheidstelling te verlangen voor de voldoening van zijn verplichtingen. NewLeaf Notary kan van de cliënt een depotstorting verlangen, alvorens met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden zal worden aangevangen of zal worden voortgezet. NewLeaf Notary is te allen tijde bevoegd de depotstorting aan te wenden ter verrekening met hetgeen het kantoor van de desbetreffende cliënt te vorderen heeft.
8. Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever is NewLeaf Notary bevoegd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgehad, zonder daardoor op enige wijze aansprakelijk te zijn voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.
9. Opdrachtgever is gehouden het door NewLeaf Notary aan hem in rekening gebrachte honorarium, verschotten, kosten en belastingen binnen veertien dagen na dagtekening van de door NewLeaf Notary verstrekte afrekening of declaratie te voldoen door overmaking op een door NewLeaf Notary opgegeven bankrekening, zonder enige aftrek, korting of verrekening. In geval van niet of niet tijdige betaling door opdrachtgever zonder zodanige toestemming is opdrachtgever in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

Artikel 6.

1. NewLeaf Notary is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de opdrachtgever alle door NewLeaf Notary verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt, in de vorm en op de wijze, zoals door NewLeaf Notary zal worden gewenst. Alle kosten in verband met het niet of niet tijdig of niet in de verlangde vorm verstrekken van die gegevens en informatie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is gehouden NewLeaf Notary onverwijld te informeren over alle feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem of de door hem aangewezen derden aan NewLeaf Notary verstrekte gegevens en informatie. NewLeaf Notary is te allen tijde gerechtigd die juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid op alle door haar gewenste manieren te toetsen of door derden te laten toetsen.
4. NewLeaf Notary is jegens de opdrachtgever gehouden tot geheimhouding van de door opdrachtgever verstrekte gegevens, behoudens aan derden die bij de opdracht zijn of waren betrokken, zulks ter uitsluitende beoordeling van de notaris, dan wel indien cliënt of enige wetsbepaling of rechterlijke uitspraak de geheimhoudingsplicht opheft of deze gegevens of informatie naar uitsluitende beoordeling van de notaris van belang kunnen zijn voor enige civiele, tuchtrechtelijke of strafrechtelijke procedure, waarin het kantoor eventueel betrokken raakt.
5. Nadat de opdracht is uitgevoerd zal NewLeaf Notary het dossier minimaal 10 jaar bewaren. Daarna staat het NewLeaf Notary vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van 10 jaar zal de bewijslast aan de zijde van de opdrachtgever liggen.

Artikel 7.

1. Indien de uitvoering van een opdracht door NewLeaf Notary leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in lid 3, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van NewLeaf Notary wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van NewLeaf Notary komt.
2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door NewLeaf Notary in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van Afl. 10.000,00.
3. NewLeaf Notary is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van NewLeaf Notary voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
4. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BWA.

Artikel 8.

1. Depotstortingen van gelden van opdrachtgevers geschieden op een kwaliteitsrekening van NewLeaf Notary.
2. NewLeaf Notary is slechts verplicht tot uitbetaling van de gelden, overeenkomstig een eensluidende betalingsopdracht van de partijen die het depot hebben overgemaakt en de partijen die de depotstorting hebben bedongen, alsook overeenkomstig iedere in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beschikking.
3. NewLeaf Notary is niet gehouden rente te vergoeden over het in depot gehouden bedrag,
4. NewLeaf Notary heeft te allen tijde het recht alle door NewLeaf Noatary in rekening te brengen bedragen met de depotgelden te verrekenen. NewLeaf Notary heeft het recht voor de bewaring en administratie van de depotgelden honorarium en eventuele verschotten in rekening te brengen.

Artikel 9.

1. Een vordering op NewLeaf Notary vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand.
2. Het kantoor betaalt op grond van de richtlijnen van de Centrale Bank van Aruba alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de krachtens deze richtlijnen gemaakte uitzonderingen.

Artikel 10.

De wijze waarop communicatie met en ten behoeve van opdrachtgevers plaatsvindt, waaronder uitdrukkelijk begrepen communicatie via e-mail geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11.

Op grond van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering is NewLeaf Notary verplicht bij het aanvaarden van een opdracht onder meer de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, de bronnen van de gelden te controleren, na te gaan of niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten alsmede zonder toestemming van en zonder het informeren van de opdrachtgever melding te doen van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij de betreffende autoriteiten. Door het verstrekken van een opdracht aan NewLeaf Notary bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en, voor zover nodig, de betreffende informatie te verstrekken.

Artikel 12.

De dienstverlening van NewLeaf Notary en de rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Arubaans recht, in het bijzonder de Landsverordening op het notarisambt en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Arubaanse rechter. Indien NewLeaf Notary als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Artikel 13.

De notaris(sen) en kandidaat-notaris(sen) houden zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels.

Artikel 14.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba en zijn opgenomen op de website van NewLeaf Notary: www.newleafaruba.com