Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen

BEGRIPPEN

In deze Algemene Veilingvoorwaarden Voor Executieveilingen (AVVE) voorwaarden wordt verstaan onder:

1. VEILING

De executoriale verkoop van registergoederen in het openbaar, ten overstaan van mr. C.A. Tromp, haar opvolger, plaatsvervanger of waarnemer (hierna ook aan te duidend als: de notaris) in opdracht van een hypotheekhouder, een beslaglegger of een executant krachtens rechterlijk bevel.

2. REGISTERGOED

Het executoriaal te verkopen object als bedoeld in artikel 3:10 Burgerlijk Wetboek van Aruba. In afwijking van artikel 3:10 Burgerlijk Wetboek van Aruba wordt onder registergoed mede verstaan het lidmaatschap van een vereniging of een coöperatie, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van een registergoed en de in of op het registergoed aanwezige roerende zaken ter zake waarvan de verkoper bevoegd is deze tezamen met het registergoed te verkopen volgens de voor hypotheek geldende regels. Daaronder wordt niet verstaan een teboekgesteld schip en luchtvaartuig.

3. VERKOPER

Degene(n) in wiens (wier) opdracht de veiling wordt gehouden en die tot het geven van die opdracht krachtens enig recht bevoegd is (zijn).

4. BOD

Elk door een gegadigde in de veiling, hetzij bij opbod hetzij bij afmijning, geboden bedrag dat als zodanig wordt erkend.

5. BIEDER

Degene die in de veiling een bod uitbrengt, onverschillig of dit bij opbod of afmijning geschiedt, alsmede degene die een onderhands bod uitbrengt.

6. INZETTER

Degene die bij de inzet het hoogste en als zodanig erkende bod heeft gedaan

7. INZETSOM

Het hoogste bij de inzet uitgebrachte en als zodanig erkende bod.

8. RICHTPRIJS

Het minimum bedrag waarvoor het registergoed in de veiling wordt gebracht.

9. AFMIJNBEDRAG

Het bedrag waarop bij de afslag wordt afgemijnd.

10. GUNNING

De mededeling van de verkoper aan de notaris dat verkoper het bod heeft aanvaard waardoor, als resultaat van de veiling, de koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand komt.

11. AKTE DE COMMAND

De notariële akte waarbij de bieder zijn volmachtgever(s) noemt.

12. KOPER

Degene aan wie wordt gegund en met wie aldus in het kader van de executoriale verkoop een koopovereenkomst is gesloten.

13. KOOPSOM

Het bod waarvoor wordt gegund of het onderhandse bod dat wordt aanvaard.

14. LEVERING

De rechtshandeling welke nodig is om de koper eigenaar of gerechtigde te doen worden van het registergoed.

15. AFLEVERING

Het stellen van het registergoed in het bezit van de koper.

16. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

De naast, in aanvulling op, of in afwijking van deze algemene veilingvoorwaarden geldende bepalingen, vermeld in de akte van vaststelling veilingvoorwaarden.

17. PROCES-VERBAAL VAN TOEWIJZING

Een samenstel van notariële akten bestaande uit de eventuele afzonderlijke akte van bijzondere voorwaarden, van het/de proces(sen)-verbaal van inzet en afslag, van de eventuele akte van gunning en van de eventuele akte de command.

18. AKTE VAN KWIJTING

De notariële akte waarin door de notaris wordt verklaard dat de koopsom is ontvangen en de verkoper kwijting aan de koper verleend voor de betaling van de koopsom.

ARTIKEL 1. REGISTERGOED

1. De verkoper is verplicht het registergoed in de bijzondere veilingvoorwaarden op de in het rechtsverkeer gebruikelijke wijze te omschrijven, zo mogelijk met vermelding van of verwijzing naar die bijzonderheden, welke mede de inhoud van de eigendom, respectievelijk het recht, zoals ter veiling aangeboden, bepalen.

2. De omschrijving van een beperkt recht dient voorts ten minste te bevatten de vermelding of de verwijzing naar de akte van vestiging en eventuele nadien in de openbare registers ingeschreven akten van wijziging of aanvulling, de geldende civielrechtelijke bestemming van het recht, de tijdsduur van dat recht en de eventuele mogelijkheid van tussentijdse beëindiging en van verlenging.

3. De omschrijving van een appartementsrecht dient voorts ten minste te bevatten de vermelding van of de verwijzing naar het toepasselijke reglement van splitsing.

4. Het registergoed wordt verkocht zodanig en in de toestand waarin het zich bevindt op het ogenblik van de verkoop zonder enige vrijwaring en geheel ten bate en schade van de koper zonder enige garantie van de verkoper ten aanzien van wat dan ook het registergoed betreffende, met alle daarop rustende lusten en lasten, bijzondere voorwaarden, verplichtingen, kettingbedingen, beperkte rechten heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve en persoonlijke verplichtingen, welke door de koper indien nodig worden aanvaard. De uit deze stukken voortvloeiende voorwaarden, lasten en beperkingen worden door de koper uitdrukkelijk erkend, nageleefd en of aan derden opgelegd.

ARTIKEL 2. ORGANISATIE VAN DE VEILING

1. De organisatie, voorbereiding en de volledige tenuitvoerlegging van de veiling berusten bij de notaris.

2. De notaris maakt de veiling en de veilingvoorwaarden bekend.

3. De notaris informeert, desgevraagd, de gegadigden voordat tot het bieden wordt overgegaan, zo goed mogelijk omtrent de verschuldigdheid van de voor rekening van de koper komende belastingen, kosten en lasten.

4. De notaris heeft de bevoegdheid tijdens de zitting, ook zonder opgave van redenen:

5. De notaris stelt vast of er bij het uitbrengen van het bod een zodanige vergissing is gemaakt, dat, naar het oordeel van de notaris, de bieder niet aan het uitbrengen van zijn bod gehouden kan worden.

6. Het oordeel van de notaris omtrent alles wat zich tijdens de veiling voordoet en omtrent de uitleg of de toepassing van de veilingvoorwaarden tijdens de zitting, is beslissend.

7. Indien bij de notaris overeenkomstig de wet onderhandse biedingen worden gedaan, stuurt de notaris onverwijld een afschrift van het geschrift waaruit die bieding blijkt aan de verkoper.

ARTIKEL 3. WIJZE VAN VEILEN

1. De veiling vindt plaats in twee fasen:

Dit gebeurt na elkaar in één zitting, tenzij in de bijzondere veilingvoorwaarden daarvan wordt afgeweken.

2. Het bieden bij opbod geschiedt openlijk op duidelijk waarneembare wijze.

3. Tenzij anders door de notaris is bepaald zal het bieden beginnen met de inzetprijs, en vervolgens met het uitbrengen van biedingen in ronde sommen van éénduizend Arubaanse Florin (Aƒl. 1.000,00) of een veelvoud daarvan boven de inzetprijs. Het afmijnen zal geschieden in ronde sommen van éénduizend Arubaanse florin (Aƒl. 1.000,00) of een veelvoud daarvan, tenzij door de notaris anders wordt bepaald.

4. Het al dan niet hanteren van een inzetprijs is uitsluitend ter beoordeling van de verkoper.

5. Het bieden bij afmijning geschiedt mondeling door het roepen van het woord “mijn” bij het afroepen van het bedrag door de notaris.

6. Brengen meer personen tegelijk het hoogste bod uit, dan wordt terstond tussen hen aanvullend bij opbod geveild. Indien genoemde personen op deze aanvullende veiling niet bieden, wordt tijdens de zitting de hoogste bieder aangewezen door middel van loting ten overstaan van de notaris.

7. Het bedrag waarop bij de afslag wordt afgemijnd, geldt als hoogste bod. Dit bod dient hoger dan de inzetsom te zijn. Wordt er niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.

ARTIKEL 4. BOD

1. Elk bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.

2. Indien meer personen tezamen een bod uitbrengen of tezamen kopen, zijn zij hoofdelijk verbonden tot en aansprakelijk voor de betaling van de koopprijs en de kosten en tot verdere nakoming van alle verplichtingen voor de koper uit deze verkoop voortvloeiende

3. Een bod is niet meer van kracht zodra:

Het hoogste bod bij de inzet of afmijning blijft echter van kracht tot het einde van het beraad, tenzij eerder aan een ander wordt gegund of vaststaat dat niet wordt gegund.

4. De executant is gerechtigd ieder bod zonder opgave van redenen te weigeren en een voorgaande bieder te aanvaarden, zijnde iedere bieder tot aan het einde der veiling aan zijn bod gehouden, onverminderd het recht van de executant om alsdan onmiddellijk tot her veiling over te gaan.

5. Iedere bieder op de veiling dient aan de verkoper – op diens verzoek en naar diens genoegen – over te leggen een door een financiële instelling afgegeven bereidheidsverklaring of andere zekerheid waaruit uitdrukkelijk blijkt dat deze in staat is de koopprijs en de kosten en belastingen zoals bedoeld in artikel 7, met inachtname van de bij de veiling toepasselijke (betalings)termijnen, geheel en onvoorwaardelijk te voldoen.

6. Indien de hoogste bieder niet terstond aan de gevorderde bereidheidsverklaring of andere zekerheid voldoet, kan de executant beslissen dat het bod komt te vervallen en wordt het bod van de voorafgaande bieder aangenomen of wordt opnieuw tot veiling overgegaan, naar keuze van de executant.

ARTIKEL 5. BIEDEN VOOR EEN ANDER

1. Degene die in de veiling een bod uitbrengt wordt aangemerkt als bieder, ook als hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden.

2. De hoogste bieder heeft, ook zonder dat hij zich dit uitdrukkelijk heeft voorbehouden, het recht overeenkomstig het hierna in lid 3 bepaalde te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen, welke andere(n) hierna verder word(t)(en)aangeduid met “vertegenwoordigde”.

3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom, door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de bieder krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.

4. De bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de koopsom en de kosten en in het algemeen voor de nakoming van iedere verplichting voortvloeiende uit hoofde van de veiling.

ARTIKEL 6. GUNNING, BERAAD, NIET GUNNING EN AFGELASTING

1. De koopovereenkomst ingevolge de veiling komt tot stand door de gunning. De overdracht komt tot stand door de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers, waarbij tevens de notariële akte van kwijting dient te worden overgelegd.

2. De verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. De termijn van beraad eindigt de vijfde (5de) werkdag volgende op de afslag of zoveel eerder als verkoper mocht hebben gegund. De verkoper is bevoegd de termijn van beraad eenmalig te verlengen, met ten hoogste vijf (5) werkdagen.

3. De verkoper gunt in beginsel aan de hoogste bieder.

4. De verkoper maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning over gaat, gebruik van zijn recht van beraad.

5. Van de gunning na beraad dient te blijken uit de akte van proces- verbaal dan wel uit een notariële akte, uit welke akte tevens moet blijken aan welke bieder wordt gegund.

6. Het registergoed is voor risico van de koper vanaf de gunning.

7. De veiling kan, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van redenen worden afgelast.

ARTIKEL 7. BELASTING EN KOSTEN

1. Voor zover verschuldigd worden aan de koper in rekening gebracht:

a. de overdrachtsbelasting;
b. het honorarium van de notaris ten laste van de koper conform de veilingtarieven;
c. de eventuele inzetpremie;
d. de kosten van de akte de command; de kosten van de akte van gunning en kwijting;
e. de kadastrale kosten;
f. de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
g. de zegelkosten en verschotten;
h. de kosten van deurwaarder, advertenties en biljetten, de kosten van afslagersloon en zaalhuur;
i. de kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden;
j. de eventuele kosten van executie ter voorbereiding en organisatie van de veiling voor zover hiervoor niet reeds vermeld;
k. de kosten van ontruiming;
l. de uitstaande zakelijke lasten, waaronder begrepen zijn grondbelasting en (indien van toepassing) erfpachtcanons, zowel betrekking hebbende op de achterstallige jaren als het lopende jaar.

2. De in lid 1 van dit artikel vermelde belastingen, kosten en lasten maken nimmer deel uit van het gedane bod, doch zijn daarenboven verschuldigd.

3. De eventuele kosten voor een grosse teneinde tot de ontruiming van het registergoed te kunnen overgaan.

4. De kosten van de eventuele zuivering en gerechtelijke rangschikking betreffende beslagen, welke thans op het registergoed mochten rusten.

ARTIKEL 8. TIJDSTIP VAN BETALING

Het door de koper verschuldigde dient – tenzij in de bijzondere veilingvoorwaarden anders is bepaalt – te worden betaald uiterlijk zes (6) weken nadat het te executeren registergoed in het openbaar is verkocht.

Na het verstrijken van deze termijn zal de koper aan de veilende notaris dienen te voldoen een bedrag gelijk aan de door de geëxecuteerde aan de hypotheekhouder verschuldigde rente welke zal worden berekend van de datum van het verstrijken van genoemde termijn tot aan de datum van betaling van de koopprijs en veilingkosten door de veilingkoper aan de notaris.

De verplichting tot het betalen van de hiervoor genoemde bedragen komt te vervallen indien executant schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijn.

ARTIKEL 9. WIJZE VAN BETALING, KWIJTING

1. Al het door de koper en verkoper ter zake van de veiling verschuldigde, waaronder begrepen de koopsom, dient te worden gestort bij de notaris op de door de notaris aan te geven wijze.

2. Het recht van de koper om de betaling op te schorten of verrekening toe te passen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen krachtens de veiling heeft voldaan, zal daarvan blijken uit een notariële verklaring van betaling.

ARTIKEL 10. LEVERING

1. Zodra de aan de gunning verbonden voorwaarde van algehele betaling is vervuld, alsmede de in artikel 7 van deze voorwaarden omschreven kosten door de koper zijn voldaan, kan de levering van het registergoed worden voltooid als in de leden 2 en 3 omschreven.

2. De levering van het registergoed geschiedt door de inschrijving in de openbare registers ten hypotheekkantore van Aruba van de eventuele afzonderlijke akte van bijzondere veilingvoorwaarden, van het/de proces(sen)-verbaal van veiling, van de eventuele akte van gunning, van de eventuele akte de command, tezamen met de notariële akte van kwijting.

3. Na de levering kan ontbinding van de koopovereenkomst niet meer gevorderd worden. Dit beding is naar het oordeel van verkoper en koper in de onderhavige executieverkoop een kernbeding als bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, zonder welke de overeenkomst niet tot stand zou zijn gekomen.

4. De koper zal na de betaling van de koopsom en de kosten zich op eigen kosten in het bezit en genot van het door hem gekochte verschaffen en zal naar goedvinden daarover kunnen beschikken.

5. Het registergoed wordt afgeleverd in de feitelijke toestand waarin het zich op het moment van afleveringblijkt te bevinden. Indien het registergoed na de gunning, geheel of gedeeltelijk, tenietgaat, wordt beschadigd of anderszins in waarde daalt kan dit, ongeacht de oorzaak, niet aan de verkoper worden tegengeworpen.

6. De aanwezigheid van bewoners en/of gebruikers bij de aflevering van het registergoed is voor rekening en risico van de koper.

7. Verschil tussen de werkelijke en de in dit proces-verbaal opgegeven ligging, grenzen, uitgestrektheid en verdere omschrijving van het geveilde registergoed, geeft geen grond tot vermeerdering of vermindering van de koopprijs of tot ontbinding of vernietiging van de koop.

8. De koper zal zelf dienen zorg te dragen voor eventuele zuivering en rangregeling.

ARTIKEL 11. ONTRUIMING

De koper zal zelf en voor eigen rekening voor de ontruiming van het registergoed zorg dragen. Alle daartoe strekkende rechten en bevoegdheden welke executant thans mocht hebben, worden bij deze voor zoveel nodig, nu voor alsdan, aan de koper verleend en overgedragen.

ARTIKEL 12. NIET NAKOMING

Indien de koper de koopsom en kosten niet binnen de bepaalde termijn voldoet, zal hij in gebreke zijn door het verstrijken van de termijn en zal de executant gerechtigd zijn:

A. de koopovereenkomst te ontbinden bij deurwaardersexploot, zonder dat het nodig zal zijn dat zij de ontbinding in rechte vordert, en over te gaan tot her veiling.
De ingebreke gebleven koper zal dan verplicht zijn binnen veertien (14) dagen nadat hem daarvan opgave zal zijn gedaan, als schadevergoeding te voldoen aan de executant:

B. of nakoming van de overeenkomst te vorderen bij deurwaardersexploot met vergoeding van alle schaden en kosten en een rente van één procent (1%) per maand over het gehele bedrag, te rekenen van de dag dat hij in verzuim was tot en met de dag van betaling.

ARTIKEL 13. ONDERHANDSE VERKOOP

1. Tot veertien (14) dagen vóór de voor de veiling bepaalde dag, kan onderhands op het registergoed worden geboden door middel van een bij NewLeaf Notary te verkrijgen biedingsformulier, welke door de bieder volledig dient te worden ingevuld en ondertekend.

2. Een onderhands bod wordt geacht niet te zijn uitgebracht indien dat onder voorwaarde of voorbehoud is gedaan of herroepelijk is, tenzij de bieder op eerste verzoek van de notaris en vóór de indiening van het verzoekschrift de voorwaarde, het voorbehoud of de herroepelijkheid schriftelijk intrekt.

3. Door aanvaarding van het onderhandse bod door de hypotheekhouder komt de koopovereenkomst tot stand met inachtneming van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek van Aruba.

4. Bij een onderhandse verkoop zijn de voorwaarden die gelden voor de veiling van het registergoed van overeenkomstige toepassing, tenzij de aard van een onderhandse verkoop zich daartegen verzet of daarvan in het onderhavige artikel of de bijzondere veilingvoorwaarden wordt afgeweken.

5. De onderhandse verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring daarvan door de rechter van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, overeenkomstig artikel 548 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba.

ARTIKEL 14. SLOTBEPALINGEN

1. Een ieder wordt geacht onmiddellijk belanghebbende persoon te zijn in de zin van artikel 37 van de Landsverordening op het notarisambt ten aanzien van de inhoud van deze akte (de akte van vaststelling van de inhoud van de veilingvoorwaarden).

2. Van eventuele aanvullingen op, of afwijkingen van deze voorwaarden dient uit de bijzondere veilingvoorwaarden te blijken. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bijzondere veilingvoorwaarden gelden de laatste.

3. Op deze algemene voorwaarden is het recht van Aruba van toepassing.